Skip to main contentOm Samlivsnett

Lise er utdannet sexolog fra Universitetet i Agder, og er samlivsterapeut med utdanning fra bl.a. NTNU og Høgskolen i Bergen. Hun har jobbet med enkeltpersoner, par og familier gjennom egen virksomhet siden 2005, tilbyr egne samlivskurs og kurs i regi av Bufetat, og holder foredrag og undervisning på forespørsel.

Som terapeut er Lise bundet av taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt.


Trygg forvaltning av seksualitet
Tidlig intervensjon overfor barn og unge som står i fare for å utvikle skadelig seksuell adferd (SSA).
Vi kjenner til noen risikofaktorer for utvikling av skadelig seksuell adferd; bruk av porno for å regulere følelser, autismespekterdiagnoser, usikker/avvikende seksuell preferanse og -tilhørighet, egen overgrepshistorie, unnvikende personlighetstrekk-/diagnoser, presentasjonsutfordringer og utenforskap.

Også voksne kan ha behov for veiledning i forhold til forvaltning av sin seksualitet.
Aktuelle tema:
– Voksne som har begått, eller står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, fysisk eller digitalt
– Sexavhengighet
– Skadelig eller uhensiktsmessig tenningsmønster, blant annet pedofilt tenningsmønster

Samtaler med personer som har begått seksuallovbrudd og/eller er siktet eller dømt for lovbrudd.
Det å bli avslørt for seksuallovbrudd oppleves for de fleste svært alvorlig. Samfunnets holdninger til denne type lovbrudd, i særdeleshet lovbrudd mot barn, er fordømmende. Som domfelt står man i fare for å bli avvist av familie og venner, miste jobben og bli utelukket fra sosiale arenaer man ellers er en del av. I en slik situasjon kan det være avgjørende å ha noen å snakke med. Det kan være ulike bakenforliggende årsaker til at man begår seksuallovbrudd. Kunnskap om årsaksforhold fritar ikke for skyld, men kan gi verdifull innsikt for å forebygge at overgrep skjer igjen.

Oppveksterfaringer som utfordrer livskvalitet og funksjonsevne i voksenlivet.
Betydningen av å ha vokst opp i en familie der det meste av oppmerksomheten var rettet mot en syk mor, far eller et søsken er undervurdert. Samspillet i dysfunksjonelle familier preger barnas oppfattelse av sin egen verdi og lærer dem adferds- og reaksjonsmønster som de tar med seg inn i voksenlivet. Strategiene som var uunnværlige i oppvekstfamilien fungerer ofte dårlig i de relasjonene man etablerer i voksenlivet, og kan være direkte årsak til problemer i parforholdet og familielivet, i andre sosiale relasjoner og yrkesliv og for psykisk og fysisk helse.
Ved å forstå sammenhengen mellom tidlige erfaringer og de utfordringene man opplever i dag er det mulig å utvikle ny forståelse og mer hensiktsmessige strategier for relasjonene man er i, eller ønsker å være en del av.
Mer om metodikken vår i artikkelen Megisamspill-modellen – når brikkene faller på plass.

Barn som pårørende
Mange barn lever i familier der de voksne av ulike grunner ikke kan gi dem den omsorg og trygghet de trenger. Å vokse opp som pårørende barn i en familie, eller å ha samvær med foreldre som er syke eller rusavhengige er en stor belastning og medfører mulig helserisiko for barn. Ingen kan med sikkerhet si at et barn vil utvikle egne problemer, men vi vet at barn ofte er symptombærere på belastningen i familien.

Det å være et pårørende barn kan gi forskjellige utslag; opplevelse av angst, depresjon, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker, sosiale problemer eller frafall fra skole og utdanning. Det er lett å ta tak i barnets uhensiktsmessige adferd og forsøke å endre denne i stedet for å undersøke hva som ligger bak adferden. Det vi vurderer som uhensiktsmessig adferd kan være overlevelsesstrategier barnet har utviklet i et dysfunksjonelt familiesystem. Derfor er det viktig å avklare omsorgspersonenes situasjon og familiesamspillet, for å sikre at rammebetingelsene for barna blir så gode som mulig. Det er ikke et krevende barn, men et barn i en krevende situasjon.

Barn som ikke har det bra, kan gi uttrykk for det på mange forskjellige måter. Utfordringen for omsorgspersonene og hjelpesystemet er å forstå signalene og forstå det barnet forsøker å uttrykke om sin opplevelse. Vi jobber med familien og systemene de er en del av for å bidra til at barn får vokse opp i relasjoner kjennetegnet av omsorg og trygghet.

lise@samlivsnett.no | +47 930 07 807